Předpis a evidence plateb

 • vedení evidence vlastníků
 • předpis nájemného (záloh na úhradu nákladů spojených se správou domu) a úhrad za služby spojené s užíváním jednotky
 • vedení evidence plateb
 • úprava záloh na služby v případě přeplatků či nedoplatků v rámci vyúčtování služeb
 • upomínání za nezaplacené úhrady za služby a zálohy spojených s užíváním bytových jednotek
 • zpracování splátkových dohod, příprava podkladů pro žaloby
 • zpracování vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor
 • potvrzování žádostí a dokladů pro vlastníky

Vedení účetnictví

 • kontrola převzatých účetních dokladů z hlediska obsahu a úplnosti náležitostí
 • vystavování účetních dokladů
 • vedení účetnictví v souladu se zákonnými požadavky a podle doplňujících pokynů klienta
 • zpracování roční účetní závěrky a předání veškerých účetních dokladů
 • realizace finančních operací v souladu se smlouvou o správě domu

Správa nemovitostí

 • zajištění oprav a údržby spravované nemovitosti
 • zajištění provedení revizí a kontrol stavu nemovitostí, včetně jejich vybavení a vyhrazených technických zařízení v termínech a způsobem stanoveným obecně závaznými předpisy
 • zajištění včasného odstranění závad zjištěných revizemi a kontrolami
 • zajištění plnění předepsaných povinností v oblasti požární ochrany, zdraví, bezpečnosti a hygienické ochrany
 • zajištění provádění dezinsekce a deratizace společných prostor
 • smluvní zajištění dodávky medií a servisní činnosti pro řádné užívání jednotek (dodávka tepla, vody, el. energie, servis výtahů apod.)
 • smluvní zajištění pravidelného úklidu společných prostor nemovitostí přiléhajících k nim,
 • zajištění odečtů měřidel spotřeby tepla a vody pro účely vyúčtování služeb
 • spolupráce na reklamacích vad stavby a oprav nemovitosti